بهترین فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 13

بهترین فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 13

بهترین فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 13

توضیحات :

بهترین فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 13 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

دانلود فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 12

دانلود فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 12

دانلود فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 12

توضیحات :

دانلود فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 12 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

دانلود فیلم آموزش کتیا محیط پیشرفته پارت 11

دانلود فیلم آموزش کتیا محیط پیشرفته پارت 11

دانلود فیلم آموزش کتیا محیط پیشرفته پارت 11

توضیحات :

دانلود فیلم آموزش کتیا محیط پیشرفته پارت 11 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

آموزش نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 10

آموزش نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 10

آموزش نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 10

توضیحات :

آموزش نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 10 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا پارت 9

فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا پارت 9

فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا پارت 9

توضیحات :

فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار کتیا پارت 9 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا پیشرفته پارت 8

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا پیشرفته پارت 8

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا پیشرفته پارت 8

توضیحات :

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا پیشرفته پارت 8 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

کامل ترین آموزش تصویری کتیا محیط پیشرفته پارت 7

کامل ترین آموزش تصویری کتیا محیط پیشرفته پارت 7

کامل ترین آموزش تصویری کتیا محیط پیشرفته پارت 7

توضیحات :

کامل ترین آموزش تصویری کتیا محیط پیشرفته پارت 7 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 6

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 6

آموزش تصویری کتیا درفت و اسمبل پارت 43

توضیحات :

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 6 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

آموزش تصویری محیط پیشرفته پارت 5

آموزش تصویری محیط پیشرفته پارت 5

آموزش تصویری محیط پیشرفته پارت 5

توضیحات :

آموزش تصویری محیط پیشرفته پارت 5 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب

آموزش تصویری کتیا محیط پیشرفته پارت 4

آموزش تصویری کتیا محیط پیشرفته پارت 4

آموزش تصویری کتیا محیط پیشرفته پارت 4

توضیحات :

آموزش تصویری کتیا محیط پیشرفته پارت 4 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassault Systemes منتشر شد ، که هنوز هم نرم افزار را حفظ کرده و توسعه می دهد . کتیا (CATIA) در ابتدا برای استفاده در طراحی جت جنگنده Dassault Mirage طراحی شده بود. در طول سالها، کتیا (CATIA) به بیش از یک نرم افزار CAD (Computer Aided Design) توسعه یافته است. در حال حاضر مجموعه نرم افزاری است که توانایی های زیر را شامل می شود. CAD ، CAM و CAE . اجازه می دهد طراحی دو بعدی و سه بعدی انجام دهید.((CAD (Computer Aided Design)

ادامه مطلب