مدلسازی و بررسی آزمایش جت های گازی شناور افقی تزریق شده به مایع محیط یکنواخت راکد

مدلسازی و بررسی آزمایش جت های گازی شناور افقی تزریق شده به مایع محیط یکنواخت راکد

مدلسازی و بررسی آزمایش جت های گازی شناور افقی تزریق شده به مایع محیط یکنواخت راکد

چکیده : 

جت های شناور توربولانت, یک سیستم چند محیطی تشکیل می دهد. ین دسیستم پیچیده است. این سیستم اهمیت زیادی در بسیاری از محیط ها و شرایط صنعتی دارند. یک جت شناور ,  وقتی تشکیل می شود که جریان واحد متوالی از سیال با تراکم پایین  حاصل از نازل ها وارد یک محیط مایع با تراکم بزرگتر میشود.با توجه به مومنتوم  جت اولیه و تغییر تراکم بین سیال ها , جت به حباب هایی تجزیه می شود که مستقیما در خروجی یا در پایین جریان وارد می شود.

ادامه مطلب …

مقاله مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده

مقاله مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده

 مقاله مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده

مقدمه:

قابلیت اعتماد را میتوان به صورت احتمال عملکرد سیستم یا ابزاری برای دوره زمانی مشخص شده تحت شرایط کارکردی تعریف کرد.قابل اعتماد بودن یک فاکتور مهم در برنامه ریزی, طراحی و عملکرد سیستم است . صنایع فراوری زیرساخت و شالوده توسعه هر کشور هستند. این صنایع می توانند تولید مداوم و طولانی مدتی را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده با هزینه پایین در اختیار بگذارند.قابلیت اعتماد و تحلیل قابلیت دسترسی صنایع فراوری از لحاظ تولید بیشتر و نگهداری کم سودمند هستند.نیاز و کاربرد فناوری قابلیت اعتماد در صنایع فراوری توسط پژوهشگران درک شده است.این مقاله بحث متصری را درباره ی روش محاسبه ویژگی های قابلیت اطمینان مانند اطمینان پذیری در دسترس قرار می دهد.

ادامه مطلب …