دانلود کتاب آموزشی ترمودینامیک

ترمودینامیک انتقال انرژی در واکنش‌های شیمیایی مرتبط گردید، ترمودینامیک شیمیایی اثر آنتروپی بر فرایندهای شیمیایی را مورد بحث قرار می‌دهد،