دانلود کتاب درسی جامع استاتیک

دانلود کتاب درسی جامع استاتیک

دانلود کتاب درسی جامع استاتیک

تعریف استاتیک :

کتاب درسی جامع استاتیک یا ایستایی‌ (به انگلیسی: Statics) شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره ی سامانه‌های فیزیکی در حال ترازمندی ایستا (یا ترازمندی استاتیکی) می‌پردازد. تعادل ایستا حالتی است که در آن، محیط‌ نسبیِ زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که پاره ها و سازه‌ها در نشان اعمال قوای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود مسئله های درس استاتیک به زبان انگلیسی

دانلود مسئله های درس استاتیک به زبان انگلیسی

دانلود مسئله های درس استاتیک به زبان انگلیسی

مقدمه :

استاتیک، یا ایستایی‌شناسی شاخه‌ای از نزاکت فیزیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه درباره ی سامانه‌های فیزیکی در حال ترازمندی ایستا (یا تعادل استاتیکی) می‌پردازد. ترازمندی ایستا حالتی است که در آن، فضا نسبیِ زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که تکه ها و سازه‌ها در نشان اعمال قوای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا، سامانهٔ باره نظر یا در حال سکون است یا مرکز جرم (گرانیگاه) آن با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود کتاب جامع استاتیک دانشگاه علم و صنعت

استاتیک علم و صنعت

استاتیک

تعریفی کوتاهی از دانش استاتیک

استاتیکیا ایستایی‌شاخه‌ای از ادب فیزیک(مکانیک) و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ سامانه‌های فیزیکی در حال تعادل ایستا(یا تعادل استاتیکی) می‌پردازد. تعادل ایستاحالتی است که در آن، مکان نسبیِ زیرسامانه‌ها نسبت به یک‌دیگر تغییر نکند یا آن‌که تکه ها و سازه‌ها در اثر اعمال نیروهای خارجی، در حال ایستا و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا، سامانهٔ مورد نظر یا در حال سکون است یا مرکز جرم (گرانیگاه) آن با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

با به کارگیری قانون دوم نیوتونبه این نتیجه می‌رسیم که در یک سامانهٔ در حال ترازمندی ایستا، نیروی ناب-سره و نیز گشتاور خالص وارد بر هر یک از جرم‌های درون نظام مساوی با صفر است، و این بدان معناست که در ازای هر نیرویی که بر یک جزء یا مؤلفه از سامانه وارد می‌شود، نیرویی به همان اندازه ولی در جهت مخالف به آن جزء اعمال می‌گردد. این‌که نیروی خالص وارد بر نظام مساوی با صفر باشد، به عنوان شرط اول تعادل شناخته می‌شود. این شرط که گشتاور خالص وارد بر نظام برابر با صفر باشد، به شرط دوم تعادل موسوم است.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود کتاب راهنمای زبان اصلی استاتیک

استاتیک

استاتیک

مقدمه:

استاتیک :staticsشاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا نظام فیزیکی در حال تعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد. تعادل وایستایی استاتیکی حالتی است که در آن اجسام یا سازه های تحت تاثیر نیروهای خارجی- تغیر فضا نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت ترازمندی ایستا که در علوم مهندسی به "تعادل استاتیکی" موسوم است، سیستم مورد نظر یا در حال سکون است یامیتوان از عقیده علمی (بخصوص با توجه به سکون نسبی نسبیت انیشتین) گرانیگاه (گرانیگاه) آنرادر احد از دستگاههای سکون نسبی که با سرعت مقاوم جنبش می‌کنندو لذا عجله در ان صفر است "ساکن دانسته وتعریف نمود.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود تشریح جامع مسائل استاتیک

استاتیک حل المسائل

استاتیک

درس استاتیک احد از دروس پایه ای رشته مکانیک و دیگر دودمان های مرتبط هست. پایه و بنیاد این آموزه قوانین نیوتن است که به ما کمک می کند مسائل را با به کارگیری ابزارهایی که در این آموزه آشنا خواهیم شد، تحلیل کنیم. کالبد ها مورد رسیدگی در استاتیک صلب و بدون حرکت در نظر گرفته می شود. از مهمترین مباحث این درس، بحث تعادل می باشد که ما در اصل اول مورد بررسی پیمان خواهیم داد که قوی ترین ابزار ما برای تحلیل سازه ها می باشد.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود جزوه آموزشی استاتیک صنعتی شریف

استاتیک

استاتیک:

تعریف:

استاتیک  Statics شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال تعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد. ترازمندی وایستایی استاتیکی حالتی است که در آن کالبد ها یا سازه‌های تحت تأثیر نیروهای خارجی- تغیر فضا نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت ترازمندی ایستا که در علوم مهندسی به «تعادل استاتیکی» موسوم است، سیستم مورد عقیده یا در حال سکون است یا می‌توان از نظر علمی  گرانیگاه  آنرا در یکی از دستگاه‌های سکون نسبی که با سرعت ثابت حرکت می‌کنند و لذا شتاب در آن صفر است، ساکن دانسته وتعریف نمود.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود جزوه درسی استاتیک موسسه پارسه

استاتیک

استاتیک

مقدمه:

استاتیک شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال ترازمندی و ایستایی استاتیکی می‌پردازد. تعادل وایستایی استاتیکی حالتی است که در آن کالبد ها یا سازه‌های تحت تأثیر قوای خارجی- تغیر فضا نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا که در علوم مهندسی به «تعادل استاتیکی» موسوم است، سیستم باره عقیده یا در حال سکون است یا می‌توان از نظر علمی (بخصوص با توجه به سکون نسبی نسبیت انیشتین) مرکز ثقل (گرانیگاه) آنرا در یکی از دستگاه‌های سکون نسبی که با سرعت مقاوم جنبش می‌کنند و لذا شتاب در آن صفر است، ساکن دانسته وتعریف نمود.

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

ادامه مطلب

دانلود مقاله آموزشی استاتیک

استاتیک

استاتیک  Statics

شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ یک سیستم یا سامانه فیزیکی در حال تعادل و ایستایی استاتیکی می‌پردازد. تعادل وایستایی استاتیکی حالتی است که در آن اجسام یا سازه‌های تحت تأثیر نیروهای خارجی- تغیر مکان نسبی نداده و در حالت ایستایی و سکون باقی بمانند. در حالت تعادل ایستا که در علوم مهندسی به «تعادل استاتیکی» موسوم است، سیستم مورد نظر یا در حال سکون است یا می‌توان از نظر علمی (بخصوص با توجه به سکون نسبی نسبیت انیشتین) مرکز ثقل (گرانیگاه) آنرا در یکی از دستگاه‌های سکون نسبی که با سرعت ثابت حرکت می‌کنند و لذا شتاب در آن صفر است، ساکن دانسته وتعریف نمود.

با استفاده از قانون دوم نیوتون به این نتیجه می‌رسیم که در یک سیستم نیرویی (یک جسم یا مجموعه‌ای از اجزای یک سازه که می‌تواند ساختمانی یا مکانیکی وماشینی یا توربین‌های الکتریکال باشد یعنی مفهوم کلی وبار مهندسی واژهٔ «سازه» یا structure) زمانی می‌توان آن را در حال تعادل و ایستایی، دانست که جمع جبری گشتاورها یا لنگرها (moment) و کلیهٔ نیروهای وارده بر مراکز ثقل (گرانیگاه): جرم-سختی-اینرسی صفر شوند (اصل جمع یا اجماع نیروها در استاتیک مهندسی سازه)؛ یا بر اساس مکانیک نیوتونی می‌توان این تعریف را نیز ارایه داد:

    این کتاب را میتوانید از دیجی ای ام سی  دریافت کنید.

    ادامه مطلب