بهترین فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 13

بهترین فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت ۱۳

بهترین فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 13 توضیحات : بهترین فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 13 : کتیا CATIA مخفف  Computer Aided...

ادامه مطلب

دانلود فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 12

دانلود فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت ۱۲

دانلود فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 12 توضیحات : دانلود فیلم آموزشی کتیا محیط پیشرفته پارت 12 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱...

ادامه مطلب

دانلود بهترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 9

دانلود بهترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت ۹

دانلود بهترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 9 توضیحات : دانلود بهترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 9 : کتیا CATIA مخفف  Computer Aided Three...

ادامه مطلب

عالی ترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 8

عالی ترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت ۸

عالی ترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 8 توضیحات : عالی ترین فیلم آموزشی کتیا سطح پارت 8 : اولین بار کتیا (CATIA) در سال ۱۹۷۷ توسط Dassa...

ادامه مطلب

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 6

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت ۶

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 6 توضیحات : فیلم آموزشی نرم افزار کتیا محیط پیشرفته پارت 6 : اولین بار کتیا (CATIA) در س...

ادامه مطلب

دانلود فیلم آموزشی کتیا ماشین کاری پارت 4

دانلود فیلم آموزشی کتیا ماشین کاری پارت ۴

دانلود فیلم آموزشی کتیا ماشین کاری پارت 4 توضیحات : دانلود فیلم آموزشی کتیا ماشین کاری پارت 4 : کتیا CATIA مخفف  Computer Aided Three...

ادامه مطلب