ساخت و کارایی ژنراتور قدرت پیزوالکتریک مبتنی بر mems

ساخت و کارایی ژنراتور قدرت پیزوالکتریک مبتنی بر mems

ساخت و کارایی ژنراتور قدرت پیزوالکتریک مبتنی بر mems

 درباره پدیده پیزوالکتریک :

از ویژگی‌های غیرعادی  که بعضی  از سرامیک ها دارند , پیزوالکتریک یا فشار برقی است . با وارد کردن نیرو از خارج دوقطبی ها در این سرامیک ها تحریک خواهند شد . این نیرو  میدان الکتریکی ایجاد می کنند . برعکس کردن اثر نیرو به طور مثال از کششی به فشاری جهت میدان را عکس خواهد کرد. وسایلی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکنند و یا برعکس ,  دارای مواد پیزوالکتریک هستند.   کاربردهای مشهوری مانند پیکاپ گرامافون ,  میکروفون ,  مولدهای فراصوت دارای مواد پیزوالکتریک هستند .

ادامه مطلب …

پروژه سیستم حضورغیاب تصویری

پروژه سیستم حضورغیاب تصویری

پروژه سیستم حضورغیاب تصویری

درباره سیستم :

پروژه سیستم حضورغیاب تصویری ,  مربوط به بینایی ماشین و پردازش پهره است . به دلیل ویژگی های خاص مساله و کاربردهای آن ,  الگوریتم های زیادی وجود دارد . هر روش در تشخیص پهره متفاوت عمل می کند . می توان گفت یک روش ترکیبی نتایج بهتری خواهد داشت . یعنی از چند روش همزمان در سیستم استفاده کنیم . درپروژه سیستم حضورغیاب تصویری از روش های ترکیبی استفاده  میشود . ترکیب روش های  شبکه عصبی و الگوریتم PCA نتیجه کاربردی را ارائه  می دهد. 

ادامه مطلب …

مجله زبان اصلی تحقیقات انرژی خورشیدی

مجله زبان اصلی تحقیقات انرژی خورشیدی
مجله زبان اصلی تحقیقات انرژی خورشیدی

توضیحات :

انرژی خورشیدی به خوبی شناخته شده است که رشد سریع کسب و کار و جمعیت فشار بیشتری بر منابع انرژی جهان وارد می کند. قیمت انرژی نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی نقش مهمی در توسعه بزرگتر تولید برق خورشیدی ایفا می کند. بنابراین,  مهم تر از همه, توسعه روش و تکنیک های جدید برای کاهش هزینه های نیروگاه خورشیدی است.

این مقاله نتیجه طراحی یک نیروگاه خورشیدی در منطقه شهریار است. تولید کل در حدود ۳۹۰۰ مگاوات ساعت سالانه شرایط مطلوب برای توسعه سیستم های انرژی خورشیدی فتوولتائیک, عمدتا به دلیل به طور متوسط ​​تابش روزانه بالا در این منطقه نشان داد. در این تحقیق از نرم افزار PVSYST برای محاسبه و طراحی تمام بخش های این نیروگاه استفاده شد.

ادامه مطلب …

مقاله پتانسیل سنجی استفاده از تعقیبگرهاي خورشیدي

مقاله پتانسیل سنجی استفاده از تعقیبگرهاي خورشیدي براي شهر کرمان

مقاله پتانسیل سنجی استفاده از تعقیبگرهاي خورشیدي

مقدمه :

استفاده روز افزون از انرژي خورشیدي بشر را وا میدارد تا هر روز به دنبال راه هاي تازه براي حصول به این انرژي خدادادي باشد. یکی از راههاي مرسوم استفاده از صفحات فتوولتائیک میباشد. انرژي تولیدي توسط یک سیستم فتوولتائیک بطور مستقیم با میزان انرژي خورشیدي تابیده شده بر سطح آن رابطه دارد. به علت حرکات وضعی و انتقالی کره زمین, زاویه تابش در طول روز و فصلهاي مختلف متفاوت است.انواع تعقیبگر ها تعقیبگرهاي خورشید بر اساس تعداد و جهت محورهاي حرکت دسته بندي میشوند.

شما می توانید این آموزش را (مقاله پتانسیل سنجی استفاده از تعقیبگرهاي خورشیدي) را از سایت دیجی ای ام سی دانلود نمایید.

ادامه مطلب …

مقاله برآورد تابش خورشیدی بااستفاده از مدل بهینه

مقاله برآورد تابش خورشیدی بااستفاده از مدل بهینه

مقاله برآورد تابش خورشیدی بااستفاده از مدل بهینه

مقدمه :

انرژي خورشيدي به فاكتورهاي هواشناسي , جغرافيايي , اقليمي و فراجوي بستگي دارد. بهترين راه اندازه گيري انرژي خورشيدي نصب پيرانومترها در ايستگاهها و خواندن اطلاعات ضبط شده توسط آنها مي باشد. در نبود دستگاههاي اندازه گيري ,اطلاعات صحيح و دقيقي از ميزان انرژي خورشيدي در دسترس نميباشد, از طرفي ميزان متوسط خطا دردستگاههاي اندازه گيري گاه به ۳۰ درصد ميرسد  كه مهمترين علت آن عدم كاليبراسيون دستگاهها و وجود گرد وغباردر آنها مي باشد پس مي توان گفت مدلهاي تجربي كه بر پايه برآورد انرژي خورشيدي طراحي شده اند, در نبود دستگاه هاي اندازه گيري ميتوانند مفيد واقع شوند.

ادامه مطلب …

مقاله برآورد پتانسيل تابش خورشيدي در شهر يزد

مقاله برآورد پتانسيل تابش خورشيدي در شهر يزد
مقاله برآورد پتانسيل تابش خورشيدي در شهر يزد

توضیحات :

سوختهاي فسيلي بيش از ۹۵ درصد انرژي ايران و بيش از ۸۱ درصد انرژي مصرفي دنيا را تامين ميكنند. مصرف گسترده و بي رويه سوختهاي فسيلي باعث بالا رفتن دماي كره زمين, بارش بارانه اي اسيدي, اثر گازهاي گلخانه اي و كاهش لايه ازن ميشود. انرژي خورشيد از تميزترين انرژي هاي غير فسيلي است و استفاده از آن كمترين آلود گي را در محيط زيست به وجود مي آورد. دانستن اطلاعات مربوط به تابش خورشيد در بسياري از كاربرده اي صنعتي, سيستم هاي فتوولتائيك, كشاورزي و طراحي كلكتورهاي خورشيدي كاربرد دارد.

دسترسي به اطلاعات انرژي خورشيدي به دوروش امكان پذير است . روش اول اندازه گيري مستقيم انرژي خورشيد توسط دستگاه هاي اندازه گيري مانند پيرانومترو پيرهيلومتر ميباشد .در روش دوم در مناطقي كه مجهز به دستگاههاي اندازه گيري تابش خورشيد نيستند, يا اندازه گيري تابش در آن نقاط به صورت پراكنده مي باشد با استفاده از مدلهاي تجربي انرژي خورشيد را برآورد ميكنند. ايران كشوري آفتابي است و از نظر انرژي خورشيدي داراي پتانسيل بالايي ميباشد.در ايران, فعاليتهايي توسط محققان مختلف در زمينه تخمين انرژي خورشيدي صورت گرفته است.

دانشيار با استفاده از داده هاي تابشي تهران اقدام به تصحيح ضرايب پالتريج-پروكتور نمود و روابطي براساس تابش مستقيم, تابش پخشي و تابش كل براي ۳۴ شهر ايران پيشنهاد كرد. بهادري و ميرحسيني, روابطي براي تعيين ضريب صافي هوا براي شهرهاي مختلف ايران ارائه كردند. جعفر پو ر ويعقوبي ضرايب معادله آنگستروم را براي شيراز بدست آوردند. صميمي بيشتر وابستگی تابش را به ارتفاع محل ميداند و از فرمول ارائه شده توسط ماينل و ماينل استفاده كرد و ضرايب آن مدل را براي ايران به دست آورد. صميمي در نهايت نقشه انرژي خورشيدي را براي ايران تهيه كرد . سبزي پرورمدل صباغ و دانشيار را با اعمال تاثير فاصله زمين تا خورشيد تصحيح كرد.

ادامه مطلب …

مقاله بررسی تاثيرات كاهش دما بر خواص الكتريكی سلول خورشيدی

مقاله بررسی تاثيرات كاهش دما بر خواص الكتريكی سلول خورشيدی
مقاله بررسی تاثيرات كاهش دما بر خواص الكتريكی سلول خورشيدی

توضیحات :

پديده فتوولتائيك عبارت است از پديده اي كه در اثر تابش نور بدون استفاده از مكانيزم هاي محرك, الكتريسيته توليد كند و به هر سيستمي كه از اين پديده استفاده كند سيستم فتوولتائيك گويند. سيستم هاي فتوولتائيك يكي از پرمصرف ترين كاربرد انرژي نو مي باشد و تاكنون سيستم هاي گوناگوني با ظرفيت هاي مختلف(۰,۵ وات تا چند مگاوات) در سراسر جهان نصب و راه اندازي شده است و با توجه به ویژگی اطمينان و عملكرد اين سيستم ها هرروزه بر تعداد متقاضيان آنها افزوده مي شود. از مجموعه سري و موازي كردن سلول هاي آفتابي مي توان به جريان و ولتاژ مناسبي دسترسی پيدا كرد.

امروزه اين مدل سلول ها عموما از ماده سيليسيم تهيه مي شود. سلول خورشيدي يك پيوندگاه p-n مي باشد كه براي ايجاد ناحيه n با استفاده از آلاينده هاي همچون فسفر يا گاليم و براي ايجاد ناحيه p ازآلومينيوم يا بور استفاده مي شود. در اثر تابش نور به ناحيه n , اختلاف پتانسيلي در دو طرف سلول ايجاد مي شود كه با بهينه كردن شرايط مي توان از اين سلول جريان قابل  ملاحظه هاي گرفت. ضخامت لايه n در حدود ۵۰۰ نانومتر در نظر گرفته مي شود.

ادامه مطلب …

مقاله یادگیری کار با آپ امپ ها یا همان تقویت کننده های عملیاتی

مقاله یادگیری کار با آپ امپ ها یا همان تقویت کننده های عملیاتی
مقاله یادگیری کار با آپ امپ ها یا همان تقویت کننده های عملیاتی

توضیحات :

تقویت کننده های عملياتی که مخفف آن آپ امپ ناميده می شو ند. و به شکل مدار مجتمع در دسترس می باشند.این تقویت کننده ها از استقامت و پایداری بالایی برخوردارند , و با اتصال ترکيب مناسبی از عناصر خارجی مثل مقاومت, خازن ,دیود و غيره به آنها, می توان انواع عمليات خطی و غير خطی را انجام داد . از ویژگيهای اختصاصی تقویت کننده های عمليا تی ورودی تفاضلی ,بهره بسيار زیاد و مقاومت ورودي بسيار بالا است.

این المان الکترونيکی تفاوت و اختلاف ميان ولتاژهای ورودی در پای های مثبت و منفی را در خروجی با تقویت بسيار بالایی نشان می دهد.حتی اگر این اختلاف ولتاژکم و کوچک نيز باشد, آنرا به میزان و سطح قابل قبولی از ولتاژ در خروجی تبدیل می کند. به شکل مداری این المان در روبه رو توجه کنيد . این المان همواره دارای دو پایه مثبت و منفی در ورودی است،این دو پایه ورودی مستلزم یک پایه در خروجی هستند . پایه ورودی مثبت را در زبان و اصطلاح انگلیسی noninvertingو پایه منفی را inverting می گویند.

ادامه مطلب …

مقاله تاثیر شیب پنلهاي فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید

مقاله تاثیر شیب پنلهاي فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید
مقاله تاثیر شیب پنلهاي فتوولتاییک بر میزان تابش دریافتی از خورشید

توضیحات :

انرژي, مهمترین رکن توسعه و پیشرفت بشري در همه زمینه ها از صنعت گرفته تا کشاورزي و حمل و نقل می باشد.در میان انواع مختلف انرژي، انرژي خورشید, یکی از منابع تامین انرژي رایگان, پاك و عاري از اثرات مخرب زیست محیطی است که از مهمترین کاربردهاي آن می توان به تولید الکتریسیته به کمک سیستم هاي فتوولتاییک اشاره نمود. سیستم هاي فتوولتاییک به سبب داشتن مزایاي بیشمار, به سرعت رو به گسترش هستند و روز به روز نقش مهمتري در تکنولوژي منابع تولید توان الکتریکی بازي می کنند.

البته این سیستم ها علاوه بر مزایاي فراوان داراي دو محدودیت اساسی می باشند: یکی بالا بودن هزینه و قیمت تجهیزات مورد استفاده و دیگري پایین بودن راندمان آن ها. شدت تابش خورشید, یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده بازده سیستم هاي فتوولتاییک می باشد. کره ي زمین انرژي خورشید را به صورت تابش خورشیدي دریافت می کند. به طور کلی میزان انرژي تابشی خورشید به دو عامل اصلی وابسته است: الف- زمان: ساعت, روز, روزسال (فصل) ب- مکان: عرض جغرافیایی. علاوه بر این نوع پوشش زمین و شرایط ابرناکی آسمان نیز بر میزان انرژي تابشی دریافتی از خورشید تاثیر دارند. بیشترین انرژي تابشی از خورشید زمانی حاصل می شود که پرتوهاي خورشید به طور عمودي به سطح مورد نظر بتابند.

ادامه مطلب …

مقاله اصول اساسی عیب یابی مدارهای الکترونیکی

مقاله اصول اساسی عیب یابی مدارهای الکترونیکی
مقاله اصول اساسی عیب یابی مدارهای الکترونیکی

مقدمه :

در اين مقاله يك جمع بندي از تكنيك هاي عيب يابي تمامي اقسام ابزارهاي الكترونيكي را ارائه مي دهيم. بدون توجه به اين كه درباره چه مداري صحبت مي كنيم , يك روش منطقي براي پيدا كردن و تصحيح يك ايراد براي مثال در هر ابزار يا سيستمي وجود دارد و بايد بدانيد كه ابزار چگونه را مورد بررسي قرار دهيد تا بفهميد كه هر مدار به طور عادي چگونه كار مي كند .اگر ابزار نظامي , صنعتي و يا پزشكي است , يك كاتالوگ آموزشي وجود دارد كه همه نوع اطلاعاتي را به شما مي دهد (تئوري عملكرد , مراحل كار و آزمايش , عمليات تنظيم , ليست بخش ها , دياگرام موقعيت و غيره).

در بعضي از سيستم هاي پيچيده , چندين كاتالوگ وجود دارد (تعمير , نكات قبل از تعمير , عملكرد , كاتالوگ بخش ها و غيره).اگر وسيله از نوع ابزار الكترونيكي يا سرگرمي خانگي است , مانند تلويزيون , مانيتور و ساير وسايل صوتي و تصويري ، كاتالوگ هاي اطلاعاتي آن معمولا در دسترس هستند.هر چند اين كاتالوگ ها توصيف هاي كاملي را كه در جزوه هاي فني ارائه مي شوند در خود ندارند , ولي اطلاعات مختصر و مفيدي را در خود جاي داده اند )نمودار شماتيك , عمليات آزمايش و تنظيم , شكل موج ها , ولتاژها واطلاعات مقاومتي و غيره) كه براي اين نوع ابزار ها كافي و دقيق است.

ادامه مطلب …