جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

انواع فعالیتهای دولت :

الف( فعالیتهای از نوع دولتی(غیر بازرگانی) :
هدف از تاسیس دولت و سازمانهای تابعه آن کسب سود نیست ، بلکه هددف اصلی ارائه خدماتی است کدهای ضرورت ها اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارائه آنها را از بریق این قبیل مؤسسات الزامی نموده است .نحوه و نوع ارائه خدمات فوق را قوانین و مقررات تعیین و اندازه و میزان آن نیز بستگی به مقدار منابعی دارد کده برای انجا این خدمات تخصیص مییابد.

ویژگی اصلی این نوع فعالیت ها آن است که هیچگونه رابطه مبادله ای بین این نوع فعالیت ها و منابعی که دولت برای تامین هزینه انجا آنها از شهروندان دریافت می کند، وجود ندارد. هزینه های مربوط به خدماتی که دولت برای عمو ارائه میدهد، از محل مالیات و عدوار پرداختی شهروندان تامین میگردد. ماهیت این خدمات به نحوی میباشد که رابطه مبادله ای آن را سلب نمدوده و شهروندان نمدی – توانند متناسب با میزان مشارکت خود در تامین هزینه های مربوط به این خدمات، انتظار دریافت کالا یا خدمت داشته باشند.

ادامه مطلب