کتاب آموزشی حسابداری صنعتی ۳

کتاب آموزشی حسابداری صنعتی 3

کتاب آموزشی حسابداری صنعتی ۳

حسابداری صنعتی چیست ؟

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید، روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

بنابراین، حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده، مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری می‌نماید. درنتیجه، مدیریت، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال می‌کند.

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟

گاهی تصور می شود کابرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهورترین کاربردآن در این جهت باشدولی سایر موسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهی تمام شده در بانکها ، شرکتهای بیمه ، عمده فروشیها، شرکتهای حمل ونقل ،شرکتهای هواپیمایی ،دانشگاههاو بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفا ده می گردد.

ادامه مطلب …

انواع شرکت های سهامی و مراحل ثبت شرکت

انواع شرکت های سهامی و مراحل ثبت شرکت

انواع شرکت های سهامی و مراحل ثبت شرکت

تعریف شرکت سهامی عام‌ :

شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین‌می‌شود.

در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهام‌داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت با بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

ادامه مطلب …

برگه ی حسابرسی اظهارنظر مشروط

برگه ی حسابرسی اظهارنظر مشروط

برگه ی حسابرسی اظهارنظر مشروط 

مبانی اظهارنظر مشروط حسابرسی :

موجودی مواد و کالا (یادداشت توضیحی )… شامل مبلغ …… میلیون ریـال موجـودی کـالا سـاخته شـده مـی باشـد کـه بـرخلاف استانداردهای حسابداری ، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، ارزشیابی نشده است. در صـورت انجـام تعـدیل لازم از ایـن بابت ، سود خالص به مبلغ ……. میلیون ریال کاهش و موجودی و کالا و سود انباشته به ترتیب به مبالغ ….. میلیون ریال و …… میلیـون ریال کاهش می یابد.

تاییدیه های درخواستی از وکیل حقوقی شرکت و بانک …… تا این تاریخ دریافت نگردیده و این موسسه نیز نتوانسته است از طریـق اجرای سایر روشهای حسابرسی ، آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین کند.

اظهارنظر مشروط حسابرسی :

ادامه مطلب …

برگه ی گزارش حسابرسی اظهار نظر مردود

برگه ی گزارش حسابرسی اظهار نظر مردود

برگه ی گزارش حسابرسی اظهار نظر مردود

مبانی اظهارنظر مردود

با توجه به موارد مندرج در یادداشتهای توضیحی و ، شرکت در اواخر سال مالی مورد گزارش کارخانـه شـماره ۴خـود واقـع در شهرستان را به شرکت فروخته است . رسیدگیهای انجام شده در این رابطه حاکی است که عملیـات تنظـیم مبایعـه نامه ، دریافت مابه ازای فروش و تحویل کارخانه مزبور در سال مالی بعد صورت گرفته و لذا شناسایی فروش یـاد شـده در سـال مـورد گزارش برخلاف استانداردهای حسـابداری اسـت . تعـدیل صـورتهای مـالی از ایـن بابـت موجـب افـزایش دارائی هـای ثابـت بـه مبلـغ میلیون ریال و کاهش حسابهای دریافتنی و سود سال مورد گزارش به ترتیب به مبالغ و میلیون ریال می گردد.

سایر تحریف ها گزارش حسابرسی اظهارنظر مردود :

 موجودی مکواد و کالا (یادداشت توضیحی ) شامل مبلغ میلیون ریال موجودی کالای ساخته شده می باشد که بـرخلاف استانداردهای حسابداری ، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، ارزشیابی نشده است . در صورت انجـام

ادامه مطلب …

گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر

گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر

گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر

مبانی عدم اظهارنظر :

 با توجه به مورد مندرج در یادداشت توضـیحی ، خریـدار عمـده محصـول اصـلی شـرکت بـه دلیـل تغییـرات در فنـاوری و ورود محصولات جدید به بازار ، از اواخر سال مالی مورد گزارش از خرید محصول شرکت خودداری کرده و بررسی های مقدماتی انجـام شـده توسط مدیریت شرکت حاکی از احتمال عدم امکان فروش محصول مزبور به دیگر خریـداران اسـت. در صـورت عـدم امکـان فـروش محصول اصلی مزبور، ادامه فعالیت شرکت با مشکل جدی مواجه خواهد شد و ممکن است شرکت قادر بـه بازیافـت دارائیهـا و تسـویه بدهی ها در روال عادی فعالیت تجاری خود نباشد.

تحریف ها :

 موجودی مواد و کالا (یادداشت توضیحی ) شامل مبلغ میلیون ریال موجـودی کـالای سـاخته شـده مـی باشـد کـه بـرخلاف استانداردهای حسابداری ، به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ، ارزشیابی نشده است.

ادامه مطلب …

جزوه آموزشی کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۲

جزوه آموزشی کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2

جزوه آموزشی کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۲

توضیحات

حسابداری تا حدود زیادی تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است. البته برنامه ریزی آموزشی حسابداری هنوز هم تا حد زیادی استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزاری در فرآیند یادگیری را نادیده می گیرد که علت اصلی آن محدودیت های بودجه بندی و برنامه ریزی زمانی است. مادرنسل اول کامپیوتر را ماشین حساب دانسته اند.

درواقع کامپیوتر را میتوان ماشین حسابی بزرگ دانست که توانایی انجام کارهای زیادی است . ماشین حساب یکی از مهمترین ابزارهای یک حسابدار است و این فرزند خلف ماشین حساب این کار را بعد از او به نحو احسن بر عهده گرفته است و نه تنها برای انجام محسبات ۴ عمل اصلی بلکه برای بسیاری از کارهای پیچیده حسابداری کارایی دارد . امروزه بیشتر ادارات دولتی و خصوصی برای کارهای حسابداری خود از سیستم های رایانه ایی و نرم افزارهایی پیچیده و مخصوص به موسسه خود بهره می گیرند.

ادامه مطلب …

مجموعه کامل فرم ها و کاربرگ های حسابرسی

مجموعه کامل فرم ها و کاربرگ های حسابرسی

مجموعه کامل فرم ها و کاربرگ های حسابرسی

شکل و محتوای کاربرگ های حسابرسی :

حسابرسان باید اطلاعات مربوط به برنامه ریزی کار حسابرسی نوع و ماهیت ، زمانبندی اجرا وحدود روشهای حسابرسی اجرا شده و نتیجه ی حاصل از آن و نتیجه گیری ناشی از شواهد جمع آوری شده را در کاربرگ های حسابرسی ثبت نمایند . شکل ومحتوای کاربرگ های حسابرسی باید هماهنگ با شرایط موجود و نیازهای حسابرس در هر کار حسابرسی ، طراحی و تنظیم شود.

میزان و حجم کاربرگ های حسابرسی به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد ، چرا که مستند کردن همه ی موضوعات مورد رسیدگی حسابرس نه ضروری است و نه امکان تهیه آن عملی می باشد .میزان وحجم کاربرگهای حسابرسی لازم است به اندازه ای باشد که در صورت لزوم بتواند شناختی کلی از کارهای حسابرسی انجام شده و اطلاعات مفید را برای بقیه ی حسابرسان ، که شناختی از این کار حسابرسی ندارند.

اهداف کاربرگ های حسابرسی :

کاربرگهای حسابرسی اهداف و نیازهای زیر را تامین می کنند : 
۱-کمک به برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی

ادامه مطلب …

جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

جزوه حسابداری و حسابرسی دولتی

انواع فعالیتهای دولت :

الف( فعالیتهای از نوع دولتی(غیر بازرگانی) :
هدف از تاسیس دولت و سازمانهای تابعه آن کسب سود نیست ، بلکه هددف اصلی ارائه خدماتی است کدهای ضرورت ها اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارائه آنها را از بریق این قبیل مؤسسات الزامی نموده است .نحوه و نوع ارائه خدمات فوق را قوانین و مقررات تعیین و اندازه و میزان آن نیز بستگی به مقدار منابعی دارد کده برای انجا این خدمات تخصیص مییابد.

ویژگی اصلی این نوع فعالیت ها آن است که هیچگونه رابطه مبادله ای بین این نوع فعالیت ها و منابعی که دولت برای تامین هزینه انجا آنها از شهروندان دریافت می کند، وجود ندارد. هزینه های مربوط به خدماتی که دولت برای عمو ارائه میدهد، از محل مالیات و عدوار پرداختی شهروندان تامین میگردد. ماهیت این خدمات به نحوی میباشد که رابطه مبادله ای آن را سلب نمدوده و شهروندان نمدی – توانند متناسب با میزان مشارکت خود در تامین هزینه های مربوط به این خدمات، انتظار دریافت کالا یا خدمت داشته باشند.

ادامه مطلب …

جزوه راهنمای اصول حسابداری ۳

جزوه راهنمای اصول حسابداری 3

جزوه راهنمای اصول حسابداری ۳

جزوه راهنمای اصول حسابداری ۳ برگرفته از کتاب اصول حسابداری ۳ می باشد که همراه با حل تشریحی نمونه سوالات تشریحی و تستی انتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور می باشد.

فصل اول حسابداری شعب متمرکز :

اصطلاح شعبه به یک واحد تجاری اطلاق میشود که دور از محل اصلی قرار گرفته و اقدام به فروش کالا یا نمایش دادن خدمات مینماید.شعبه شخصیت حقوقی مجزا ندارد و صرفا بخشی از یک واحد تجاری به حساب می آید. اما از دیدگاه حسابداری، هر شعبه یک مرکز سود تلقی میشود.

بطور کلی برای حسابداری شعب دو سیستم حسابداری وجود دارد :

سیستم متمرکز: در این روش همه ی سوابق حسابداری شعبه در ادارهی مرکزی ثبت و نگهداری می شود و شعبه دفاتر حسابداری جداگانه ای ندارد. به این روش، سیستم غیر مستقل نیز گفته میشود. سیستم غیر متمرکز: در این روش شعبه برای عملیات خود از سیستم حسابداری

ادامه مطلب …

نمونه گزارش حسابرسی اظهارنظر مقبول

نمونه گزارش حسابرسی اظهارنظر مقبول

نمونه گزارش حسابرسی اظهارنظر مقبول

اجزای تشکیل دهنده گزارش معقول چیست؟

۱- عنوان  2- مخاطب  3- بند مقدمه یا بند تفکیک و مسئولیت ها     4- بند حدود رسیدگی ۵- بنداظهارنظر  6- تاریخ  7-نشانی حسابرسی  8-امضاء

۱- عنوان در گزارش حسابرسی حاوی چه مواردی باید باشد؟

گزارش حسابرسی باید عنوان مناسبی داشته باشد با استفاده از عنوان گزارش حسابرس مستقل خواننده را در تشخیص گزارش حسابرسی و مجزا کردن آن از گزارش هایی ازجمله گزارش های هیئت مدیره یاگزارش دیگر حسابرسان که ملزم به رعایت آیین رفتار حرفه ای حسابرسان مستقل نیستند کمک میکند.جهت آشنایی بیشتر به صفحه نمونه قرارداد حسابرسی و کاربرد گزارش حسابرسی در سایت موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه نمایید.

۲- مخاطب در گزارش حسابرسی کیست ؟

ادامه مطلب …