دیگر کتب, کامپیوتر, کتاب و جزوات

دانلود جزوه آموزشی مبناهای عددی

دانلود جزوه آموزشی مبناهای عددی

جزوه آموزشی جزوه مبناهای عددی

مقدمه:

دراین جزوه به طور مفصل با تبدیل مبنا آشنا و روشهای انجام آن را فرا خواهید گرفت. تبدیل مبناهای دو، چهار هشت و شانزده به مبنای ده و برعکس و همچنین تبدیل مبناهای چهار، هشت و شانزده به مبنای دو و برعکس.در روش شماره نویسی ای که در محاسبات و امور روزمره به کار می بریم ، با ده علامت ۰ ، ۱ ، ۲ ، … ، ۹ و ارزش گذاری متفاوت ارقام در محل های مختلف ( یکان ، دهگان ، صدگان و … ) می توانیم کل ی اعداد را بخوانیم و بنویسیم . در این سیستم ، ارزش هر رقم پیوستگی به محلی دارد که رقم در آن پیمان گرفته است و هر فضا ، ارزشی معادل ده برابر ارزش مکانی رقم سمت راست دارد. دانلود جزوه آموزشی مبناهای عددی

شما میتوانید این جزوه  آموزشی را در صفحه بعد دانلود نمایید

توضیحات:

در ﮐﻞ ﺗﻤﺎم طریق هﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﻴﻮﻩ هﺎﯼ ﺑﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت. در ﺷﻮد اﯾﻦ ﺟﺰوﻩ ﺗﻼش ﺷﺪﻩ ﺗﺎ طریق هاﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﯽ ﺳﺎدﻩ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮاﯼ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺁوردﻩ . در ﻗﺴﻤﺖ هاﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﺰوﻩ ﮐﻪ ﺗﺒﺪ » روش هاﯼ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻨﺎها  « ﯾا ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ طریق هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺑﺮاﯼ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ و ﮐﻨﮑﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻧﺪ ﺁوردﻩ ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ ﺑﺮود ا ﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ طریق هﺎﯼ اﺻﻠﯽ را ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮاغ روش هاﯼ ﺗﺴﺘﯽ  . ﺑﻌﺪ از ﺁن دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺪام شیوه ﺑﺮاﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺒﻨﺎها اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺪاد دهدهی ﯾﮑﯽ از ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﮐﻪ دهگان روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺁن ﺳﺮ وﮐﺎر دارﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ هر ﻋﺪد ﻣﯽ  0 ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻋﺪاد  9 ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺒﻨﺎﯼ اﻋﺪاد  0 اﺳﺖ، در اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺒﻨﺎﯼ اﻋﺪاد  0 اﺳﺖ، سیستم اعداد هشتایی در اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  0مبنای اعداد۸ است ﻟﺬا هﺮ ﻋﺪد در اﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ارﻗﺎم ، اﺳﺖ  7 ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ دانلود جزوه آموزشی مبناهای عددی

 

 

عنوان کتاب عنوان جزوه : جزوه مبناهای عددی

نویسندهمنبع : –

تعداد صفحات تعداد صفحات :۳۰

زبان زبان : فارسی

دانلود  دانلود – ۳۱۰ کیلوبایت

رمز رمز فایل : digiemc.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *